Lekarz rodzinny
Pediatra
Ginekolog Położnik
Otolaryngolog
Neurolog
Szczepienia
Fundusze Europejskie
Kontakt

„Świadczenie wszechstronnych usług opiekuńczych dla poprawy jakości osób niesamodzielnych w Bydgoszczy”

Numer projektu: RPKP. 09.01.02-04-0004/18 w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego 2014–2020.

CEL PROJEKTU

Ułatwienie i wzrost dostępnych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieście Bydgoszczy wraz z wsparciem 15 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31 grudnia 2019.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

a. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielna, w tym starsza i z niepełnosprawnością

b. osoba z otoczenia osoby w/w, w tym pełniąca obowiązki opiekuńcze

ZADANIA

a. kompleksowe usługi opiekuńcze

b. wsparcie opiekunów faktycznych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 298 762,50 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 253 948,12 zł