Fundusze Europejskie

Wdrożenie projektu pn. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Schematu: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

„Świadczenie wszechstronnych usług opiekuńczych dla poprawy jakości osób niesamodzielnych w Bydgoszczy”
nr projektu: RPKP. 09.01.02-04-0004/18 w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU:
Ułatwienie i wzrost dostępnych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieście Bydgoszczy wraz z wsparciem 15 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do  31 grudnia 2019.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

  1. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielna, w tym starsza i z niepełnosprawnością
  2. osoba z otoczenia osoby w/w, w tym pełniąca obowiązki opiekuńcze

ZADANIA:

  1. kompleksowe usługi opiekuńcze
  2. wsparcie opiekunów faktycznych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 298 762,50 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 253 948,12 zł

 

Świadczenie usług opiekuńczych po zakończeniu projektu

2020-01-01

Promedica GP Sp zo.o. posiada gotowość instytucjonalną dla świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 osób. Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z Biurem Projektu, celem zapoznania się z ofertą udzielania wsparcia osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Dostępna ilość miejsc 15/15

100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój2014-2020Oś priorytetowa II

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

 

PROMEDICA GP SP. Z O.O. ZNALAZŁA SIĘ W GRUPIE LAUREATÓW KONKURSU „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”

WARTOŚĆ NAGRODY: 20 00,00 zł

Kontakt

Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz poradnie specjalistyczne

 

ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 19, Bydgoszcz Fordon

52 343 07 69

rejestracja@przychodniabajka.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego da dorosłych oraz poradnia psychologiczna dla dzieci i dorosłych

ul. E. Szelburg-Zarembiny 23, Bydgoszcz Fordon

52 343 07 69

Rehabilitacja Przychodnia Bajka

 

 

ul. W. Rzeźniackiego 4a, Bydgoszcz Fordon

52 506 57 69

rehabilitacja@przychodniabajka.pl

Skip to content