Fundusze Europejskie

„Świadczenie wszechstronnych usług opiekuńczych dla poprawy jakości osób niesamodzielnych w Bydgoszczy”
nr projektu: RPKP. 09.01.02-04-0004/18 w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU:
Ułatwienie i wzrost dostępnych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieście Bydgoszczy wraz z wsparciem 15 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do  31 grudnia 2019.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

  1. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielna, w tym starsza i z niepełnosprawnością
  2. osoba z otoczenia osoby w/w, w tym pełniąca obowiązki opiekuńcze

ZADANIA:

  1. kompleksowe usługi opiekuńcze
  2. wsparcie opiekunów faktycznych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 298 762,50 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 253 948,12 zł

Kontakt

Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz poradnie specjalistyczne

ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 19, Bydgoszcz Fordon

52 343 07 69

Centrum Zdrowia Psychicznego da dorosłych oraz poradnia psychologiczna dla dzieci i dorosłych

ul. E. Szelburg-Zarembiny 23, Bydgoszcz Fordon

52 343 07 69

Rehabilitacja Przychodnia Bajka

ul. W. Rzeźniackiego 4a, Bydgoszcz Fordon

52 506 57 69