RODO i Polityka prywatności

RODO

INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROMEDICA GP Sp. z o.o. ul. Szelburg-Zarembiny 19, 85-792 Bydgoszcz, e-mail: kontakt@przychodniabajka.pl, tel. 525065799

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym kontakt@przychodniabajka.pl  lub pod numerem telefonu
(52) 5065799.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, laboratoria analityczne, inne podmioty lecznicze współpracujące z nami w celu realizacji usług medycznych oraz osoby upoważnione przez Pacjenta.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w art. 29 ust. 1 u.p.p. tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta, z wyjątkiem danych osobowych zawartych w:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, które są przechowywane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, które są przechowywane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

c) zdjęciach rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

  1. d) skierowaniach na badania lub zleceniach lekarza, które są przechowywane przez okres:

– 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

– 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie, w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

  1. e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Polityka prywatności

  • O ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do treści opublikowanych w serwisie internetowym Przychodni Bajka jest Promedica GP sp. z o.o.
  • Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna oraz układ treści prezentowanych w serwisie internetowym Przychodni Bajka
  • O ile nie zaznaczono inaczej, treści opublikowane w serwisie można przetwarzać bez uzyskania pisemnej zgody właściciela serwisu z zastrzeżeniem, że nie mogą być one przedmiotem obrotu komercyjnego jako samodzielne produkty oraz pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia – www.przychodniabajka.pl.
Skip to content